آفات اول فصل درختان پسته

آفات اول فصل
  • سرخرطومی پسته:

حشرات کامل بعد از تورم جوانه ها در اواخر اسفند و اوایل فروردین روی درختان پسته ظاهر می شوند و از بافت سبز جوانه های رویشی و زایشی تغذیه می کنند عدم کنترل این آفت در شرایط طغیان جمعیت، موج خسارت به محصول می گردد. در حال حاضر این آفت در بیشتر از 50 درصد پسته کاری های رفسنجان و قسمت وسیعی از پسته کاری های سیرجان حضور دارد

  • سنک پسته:

سنک ها دارای قطعات دهانی زننده – مکنده هستند و به طور مستقیم از میوه پسته تغذیه می کنند – سنک از زمان ارزنی شدن تا قبل از مرحله لوبیایی شدن دانه های پسته سبب خسارت و سیاه شدن دانه آنها می شود و در نتیجه خوشه های پسته تنک می شوند

  • پروانه چوبخوار پسته

خسارت این آفت به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم می باشد  پروانه چوبخوار به صورت مستقیم باعث از بین رفتن 3 الی 4 دانه انتهایی خوشه می شود

و در حالت غیر مستقیم با از بین بردن آوند گیاه سبب کاهش رشد رویشی می شود بدین صورت که لارو در درون دالان یا در خوشه یا سرشاخه چند مرتبه در دو جهت سمت بالا و پایین حرکت می کند و آوندها را می جَوَد – بدین ترتیب خسارت قابل توجهی به آوندها وارد می کند

  • سوسک سرشاخه خوار که در استان کرمان به آن سوسکو می گویند

خسارت کامل از اواسط فروردین در باغ ظاهر می شوند و از محل زاویه ی میان سرشاخه و گلبرگ، جوانه های تازه تشکیل شده را می جوند و با ایجا کانالی به سمت زیر محل جوانه رخنه و بدین ترتیب جوانه از بین می رود در شرایطی که جمعیت سوسکو زیاد باشد، از محل جوانه ی انتهایی سرشاخه کانال هایی ایجاد می کند و بدین ترتیب رشد رویشی آن در سال بعد مختل می شود مناسب ترین روش برای کنترل سوسکو اقدامات فیزیکی از قبیل هرس، سوزاندن چوب های تازه هرس شده و تمیز نگه داشتن باغ و آبیاری منظم و تغذیه مناسب می باشد

برای کاهش خسارت بالای آفات اول فصل با کارشناسان ما در ارتباط باشید

کاوان، سبزتر از همیشه…