تغذیه بعد از برداشت

aboutk1

برای دانستن این موضوع که چرا باید بعد از برداشت باز هم به فعالیت هایمان در باغ ادامه دهیم و درخت را مورد توجه قرار دهیم، بایستی به بررسی ” اول فصل رشد ” بپردازیم.

🌱در اول فصل رشد بخش هوایی درخت شامل برگ ها و بعدا جوانه گل فعالیت خود را با رشد سریع آغاز می‌کند.

این در حالی ست که ریشه هایِ فعال هنوز به اندازه کافی شروع به رشد و نمو و جذب عناصر غذایی نکرده اند.

بنابراین درخت در این مرحله کلیدی عناصر غذایی مورد نیاز خود را از ذخیره ی ” فصل رشد قبل ” تامین می‌کند.
برای تامین و تقویت این ذخیره بهترین زمان، مرحله بعد از برداشت است که بیشترین میزان عناصر غذایی جذب شده، در جوانه ها و شاخه ها ذخیره می‌شود و در اول فصل در اختیار درخت قرار میگیرند.

کاوان، کود، محلول پاشی، کرمان، روی، zn ، برداشت، بعد از برداشت، جوانه ها، فروت ست، کاوان3