داستان هیومیک اسید و فسفر

ha

یکی از شگفتیهای هیومیک اسید جذب موثر عناصر غذایی است.

در اکثر خاکها قابلیت استفاده ی کم فسفر از عوامل محدودکننده رشد گیاهان محسوب میشود. اما این به دلیل مقدار کم فسفر خاک نیست بلکه به دلیل واکنشهای پیچیده در خاک است که منجر به تثبیت آن در خاک میگردد.

فسفر با کلسیم، منیزیم، آلومینیوم و آهن تشکیل کمپلکس نامحلول داده و غیر قابل جذب میشود.

همچنین رقم گیاه و نوع سیستم ریشه ای میتواند بر جذب فسفر در گیاه نقش تعیین کننده ای داشته باشد و کارایی جذب فسفر بر این اساس تغییر میکند. به عنوان مثال گیاهان زراعی ذاتا وابستگی بیشتری به کودهای فسفره دارند.

فسفر نقش اساسی در

✅ فتوسنتز
✅ ذخیره و انتقال انرژی سلول
✅ تحریک رشد ریشه

و بسیاری دیگرازفرآیندهای موجود درگیاه را دارد.

 

هیومیک اسید جذب عناصر غذایی مانند فسفر را ازطریق تاثیر بر رشد و توسعه ریشه افزایش میدهد بنابراين میتواند در بهبود رشد و عملکرد گیاه نیز موثر باشد.

🌱هیومیک اسید ناجی عناصر غذایی موجود در خاک

کاوان، کرمان، هیومیک اسید، جذب عناصر خاک، فسفر، سوپر فسفات تریپل ، دی آمونیوم فسفات، ریشه، کاوان 12، ماده آلی، کاوان2، هیومیک پودری، هیومیک گرانول، باغ، خرما، زراعت، گلخانه، آزمایش خاک