سرمازدگی

2سرمازدگی

تغییرات آب و هوایی از جمله عواملی است که همواره در میزان تولید در بسیاری از مناطق موثر بوده است. در نتیجه وقوع سرمای شدید در برخی سال ها، بقاء و رشد و نمو گیاهان را تحت تاثیر قرار میدهد و منجر به کاهش عملکرد آنها میگردد.

هیومیک اسید با سازوکارهایی که دارد، تا حدودی می تواند مانع سرمازدگی شود.

  1. افزایش فعالیت میکروارگانیزم های خاک که خودبخود سبب گرم شدن خاک اطراف ریشه میشود. اگرچه چرخش شیره گیاهی در درون آوندها در فصل زمستان کند و بطئی است اما همین چرخش کند هم میتواند تا حدودی گرمای ریشه را به سرشاخه ها منتقل کند.
  2.   حفظ رطوبت خاک که به دلیل بالا بودن گرمای ویژه آب مقدار کالری بیشتری در درون خاک ذخیره میشود. در طول روز آفتاب به سطح زمین میتابد و آن را گرم میکند و در شب خاک خشک به سرعت گرما را از دست میدهد. اما خاک مرطوب که مقدار بیشتری کالری ذخیره کرده است آهسته تر خنک میشود، در نتیجه احتمال سرمازدگی کاهش مییابد.
  3.   هیومیک اسید رنگ تیره ای به خاک میدهد و در نتیجه انرژی خورشیدی بیشتر به خاک جذب میشود.

 

کاوان ، کود ، کرمان ، هیومیک اسید ، سرمازدگی ، غلات ، مرکبات ، زراعت ، خرما ، پسته ، گلخانه