راهکارهای کاهش خسارت نماتد پسته
راهکارهای کاهش خسارت نماتد پسته : نماتد پسته: Nematode نماتدها موجودات بسیار ریزی هستند که با چشم غیر...
ادامه مطلب
عارضه آفتاب سوختگی
آفتاب سوختگي: Sunburn معرفی عارضه آفتاب سوختگی: آفتاب سوختگي به وسيله گرماي زياد و اشعه خورشيد به...
ادامه مطلب
سال آوری در پسته
سال ­آوری در پسته (Alternate bearing in pistachio) سال هایی که محصول زیاد باشد سال on  گفته می­شود...
ادامه مطلب
راب خاکستری مرکبات ( لیسک)
نام علمی راب خاکستری: Parmacella ibera (Stylommatophora: Parmacellidae) معرفی آفت: راب­ ها یکی از آفات...
ادامه مطلب
گموز پسته (پوسیدگی طوقه):
عامل بیماری گموز Phytophthora spp. درسال­های قبل با توجه به شیرین بودن آب و خاک وقابل دسترس بودن آب...
ادامه مطلب
کنه گرد آلود خرما
نام علمی کنه گرد آلود خرما: Oligonychus afrasiaticus (Acari: Tetranychidae)   معرفی آفات: یکی...
ادامه مطلب
عارضه لکه پوست استخوانی پسته
معرفی عارضه لکه پوست استخوانی پسته: کلسیم برای استحکام پوسته استخوانی و خوش رویت شدن محصول پسته بسیار...
ادامه مطلب
کرم خراط گردو
کرم خراط گردو (پروانه فری یا شب پره پلنگی) نام علمی کرم خراط: Zeuzera pyrina  (Lepidoptera: Cossidae) معرفی...
ادامه مطلب
پسیل پسته
مذاکره کاوان با پسیل پسته نام علمی پسیل پسته (شیره خشک): Agonoscena pistaciae  (Hemiptera: Psyllidae)   معرفی...
ادامه مطلب
کرم گلوگاه انار
نام علمی کرم گلوگاه انار (شپ پره خرنوب) Ectomyolois ceratiniae ( Lep.: Pyralidae) معرفی آفات: آفت...
ادامه مطلب
1 2 3