محلول پاشی زمان تورم جوانه ها

محلول پاشی تورم جوانه ها

اواخر اسفند ماه و همزمان با مرحله تورم جوانه ها، محلول پاشی باغ با عناصری که در گرده افشانی و عمل تلقیح تاثیر تعیین کننده ای دارند،ضروری است. از بین عناصر غذایی سه عنصر روی، بور و ازت مهم تر هستند. در صورتی که این مواد کافی نباشند باروری به تاخیر می افتد و به طریقی بر روی میزان تشکیل میوه اثر سوء می گذارد. عنصر بور نقش مهمی را در گلدهی و تکشیل میوه ایفا میکند.

براساس یافته های محققان مشخص شده است که توزیع عنصر بور در ساقه و جوانه های درختانی مانند پسته، گردو و انجیر به مقدار زیادی غیرمتحرک است. در درختان میوه، کمبود عنصر بور در مرحله زایشی اغلب منجر به تولید گل دهی ناقص و ریزش میوه های تازه تشکیل شده می شود.

کاربرد روی و ازت نیز در این زمان بسیار حائز اهمیت است. همچنین محلول پاشی جوانه های متورم شده با این عناصر می تواند تشکیل میوه را افزایش دهد و باعث افزایش عملکرد محصول، وزن دانه و نیز میزان خندانی در پسته می شود.

بایستی توجه داشت که در پسته تغذیه و محلول پاشی بعد از باز شدن و تشکیل خوشه ، بیشتر بر محصول سال آینده تاثیر می گذارد تا محصول سال جاری. بنابراین محلول پاشی زمان تورم جوانه ها در تولید محصول دو سال متوالی می تواند تاثیر زیادی داشته باشد.

کاوان3 – فروت ست کاوان؛ حاوی عناصر ازت،  روی و بور جهت محلول پاشی زمان تورم جوانه ها توصیه می شود.

کاوان

کاوان، سبزتر از همیشه…