مقاومت در برابر تنش سرما

سرما

گیاهان در طی دوران رشد خود با تنش هاي متعدد محیطی مواجه می‌شوند.

هر یک از این تنش ها می‌توانند با توجه به میزان حساسیت و مرحلۀ رشدی گونۀ گیاهی اثرهاي متفاوتی بر رشد و عملکرد آن ها داشته باشند .

افزایش مقاومت گیاهان نسبت به تنش های محیطی تحت تاثیر اسید های آمینه، یکی از دلایل افزایش عملکرد  می‌باشد .

در شرایط تنش‌زا و نامساعد محیطی، ساخت آمینواسید توسط گیاه متوقف یا دچار اختلال می‌شود.

مکانیزیم گیاه

تولید اسید آمینه با صرف انرژی زیاد در گیاه امکان پذیر است و گیاه در زمان استرس انرژی خود را صرف ساخت اسید آمینه نمی کند و با شکستن پروتئین ها اسید آمینه های خود را به دست می آورد، زیرا این فرایند انرژی کمتری نسبت به تولید اسید آمینه نیاز دارد. همچنین اسیدهای آمینه با افزایش تولید بافت خشبی گیاهان و ترمیم بافتهای آسیب دیده و تقویت دیواره سلولی باعث افزایش مقاومت در مقابل آفات وبیماریها می گردد و  با تقویت دیواره سلولی، گیاه را در برابر شرایط نامناسب محیطی مقاوم نموده و همچنین باعث تعادل هیدروژنی در گیاه می شود.

از این رو استفاده از اسید آمینه ها – آمینو کاوان، قبل و بعد و در زمان وقوع استرس های محیطی مانند گرما، سرما، خشکی و استفاده بیش از حد سموم می تواند انرژی گیاه برای ادامه حیاط را ذخیره کند. استفاده از ترکیبات حاوی اسیدهای آمینه ضروری – آمینو کاوان، این امکان را به گیاه می‌دهد تا انرژی ذخیره شده خود را صرف رشد و بالا بردن عملکرد و کیفیت محصول نماید.

 

دستورالعمل مصرف آمینو کاوان

محلول پاشی

آمینو کاوان

آمینو کاوان در محصولات باغی: 0.5 تا 1کیلوگرم در هزار لیتر آب  در طول فصل رشد ( 1تا 2 نوبت)
آمینو کاوان در محصولات زراعی: 0.5 کیلوگرم در هزار لیتر آب در طول فصل رشد (1تا 2 نوبت) 
آمینو کاوان در محصولات گلخانه ای و سبزی و صیفی:  0.5 کیلوگرم در هزار لیتر آب در طول فصل رشد به فاصله 20روز تکرار شود(حداکثر 3 نوبت) 

 

کاوان ، کاوان-11 ، اسید آمینه ، آمینو کاوان ، محلول پاشی ، سرما ، تنش سرما ، سرمازدگی ، مقاومت به تنش های محیطی ، اسیدهای آمینه ، کود ، کرمان