نیاز سرمایی

2

بعضی درختان میوه در چرخه رشد سالیانه خود به یک دوره سرما نیاز دارند، تا شکوفایی طبیعی جوانه‌ها اتفاق افتد. این سرمای موردنیاز از دو جزء تشکیل می‌شود.
1- دما
2- مدت سرما

حداقل زمان لازم برای سرمادهی یک رقم در طی فصل رکود که موجب ازسرگیری رشد طبیعی آن در فصل رویش می‌شود در اصطلاح نیازسرمایی آن رقم نامیده می‌شود.

نیاز سرمایی و محدوده دمایی مؤثر در گونه‌ها و حتی ارقام مختلف متفاوت است. همچنین مشخص‌شده است که نیاز سرمایی با توجه به سن درخت تغییر می‌کند.

 

همچنین ما باید درختان را کمک کنیم تا به موقع خزان کنند.

🍂وقتی درختان به موقع خزان نمی کنند، در بافت‌های گیاهی، آب زیادی وجود دارد که باعث تشدید خسارت سرما در پاییز می شود.

🍂هر عاملی که باعث تاخیر در خزان و خواب رفتن درختان شود، باعث حساسیت شدیدتر به سرما می شود؛ مثلا آبیاری زیاد آخر فصل و یا تغذیه دیر هنگام.

❄️با  قطع آب، درختان را کمک کنیم تا زودتر به خواب روند و در برابر سرمایی که در راه است خسارت نبینند.

 

تأمین نیازسرمایی باعث

باز شدن یکنواخت و به موقع جوانه ها، تولید گرده مناسب، افزایش عملکرد، سطح برگ مناسب و رشد رویشی مطلوب می‌شود.

اثرات عدم تامین نیاز سرمایی در درختان میوه

کاهش تولید گرده، کاهش رشد میانگره، به وجود آمدن برگ های غیر طبیعی، ریزش جوانه ها، تاخیر و بی نظمی در گلدهی و برگدهی، تشکیل میوه کم در سال پر محصول، حساس شدن درخت به بیماری ها و تنش های محیطی و … .

کاوان ، کود ، کرمان ، نیاز سرمایی ، پاییز ، زمستان ، پسته ، میوه ، کود کاوان ، سرما ، کاوان سبزتر از همیشه