پروانه چوبخوار پسته

پروانه چوبخوار پسته

💠 بررسی روند افزایش جمعیت پروانه چوبخوار نشان می دهد این آفت تا اول دهه 1350 آفت مهمی در باغ های پسته نبوده است.

⚡️از یک طرف سیستم تک کشتی پسته توسعه یافت و میزبان و یا میزبان های جانشین برای زنبورپارازیتوئید حذف شد و از طرف دیگر کاربرد وسیع مواد شیمیایی حشره کش در باغ های پسته خصوصا از اواخر زمستان تا اوایل بهار باعث بهم خوردن تعادل طبیعی این حشره و همچنین آسیب شدید به دشمنان طبیعی آن شده است.

✅یکی از اولین اقدامات برای مبارزه با پروانه چوبخوار پسته یا کارمانیا ، هرس سرشاخه های آلوده است.

✅در هنگام انجام عملیات هرس شاخه ها تا جایی که لاروها در شاخه نفوذ کرده اند قیچی، و سرشاخه ها را حتما جمع آوری نموده و سوزانده شوند.

✅برای باغ هایی که سال های قبل آلوده بوده اند هر سال 20% از شاخه های آلوده که به صورت چروکیده درآمده اند و یا مرکز بافت چوب سیاه شده است را حذف نموده و بلافاصله جمع آوری و سوزانده شوند.

⚡️ آفت چوبخوار در باغات پسته بسیار می تواند خسارت زا باشد.

کاوان سبزترازهمیشه

پسته، پروانه چوبخوار ، پروانه چوبخوار پسته ، کاوان ، کاوان1 ، کاوان 1 ؛ کاوان-1 ، باغ پسته ،  آفت پسته ، کشاورزی ، مبارزه با آفات