پیوستن به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

1400

تولید محصولات سالم…

از آنجا که تمامی محصولات غذایی به کشاورزی وابسته می باشد و سلامت جامعه در گرو تولید محصولات سالم و با کیفیت می باشد، از این رو تهیه محصولات سالم بسیار مهم است.

این امر محقق نمی گردد مگر با دقت و توجه در تهیه ی نهاده های کشاورزی.

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کشور در تلاش است با معرفی شرکتهای معتیر به کارگزارن سطح کشور، در راستای اهداف فوق بکوشد.

مجموعه ی کاوان، با تهیه ی کودهای کشاورزی با کیفیت در راستای خدمت به کشاورزان اعلام می دارد به شرکت خدمات حمایتی کشورزی ایران پیوسته است.