کارایی کودهای شیمیایی و شارژ کردن خاک

kaaraai

کارایی کودهای شیمیایی به معنی این است که چه مقدار از کود مصرفی جذب گیاهان میشود و میتوانند از آن استفاده کنند.

 

در مورد کودهای ازته ⇐ میزان کارایی 40-50 % است یعنی اینکه از 100 کیاوگرم کود ازته مصرفی در خاک فقط 40-50 کیلوگرم آن جذب گیاه میشود.

در مورد کودهای فسفره ⇐ میزان کارایی 20 % است به این معنی که از 100 کیلوگرم کود فسفره مصرفی 20 کیلوگرم آن جذب گیاه میشود.

برای کودهای پتاسه ⇐ نیز کارآیی 50 % است.

همچنین کودهای میکرو ⇐ نیز به صورت 100 % جذب گیاه نمیشوند.

 

بهترین راهکار برای اینکه از هدر رفت کودهای شیمیایی جلوگیری شود و راهبردی ترین کار اضافه نمودن مواد آلی یا عبارتی شارژ کردن خاک از مواد آلی است.

مواد آلی بقایای گیاهی و جانوری هستند که تحت شرایط مناسب از لحظ دما و رطوبت و … قرار گرفته اند و میتوان از آنها برای افزایش کارایی مصرف کودهای شیمیایی، ارتقاء خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و نیز نگهدارنده  و کلات کننده عناصر غذایی استفاده نمود.

به عبارتی در مجاورت مواد آلی، رها شدن سریع و هدر رفتن کودهای شیمیایی کنترل میشود.

مجموعه کاوان با تولید کودهای با مواد آلی بالا شامل کاوان1، کاوان2، کاوان 12، خاک این سرمایه بزرگ را شارژ می نماید و به راندمان حداکثری کودهای شیمیایی کمک می کند و  از تثبیت، رسوب و شستشوی کودهای شیمیایی محافظت مینماید.

کاوان، کود، ماده آلی، کرمان، ازته، فسفره، پتاسه، میکرو، کاوان1، کاوان2، کاوان12، جذب عناصر غذایی، خاک، کود شیمیایی، کارایی کود شیمیایی، کلات،