کاوان 4

kavan4

تنظیم نسبت کلسیم به منیزیم در خاک

قابل استفاده در تمام طول سال

اصلاح کننده قوی خاک‌های شور و قلیا

تامین عناصر مهم کلسیم، گوگرد و ریزمغذی‌ها