کاوان 12 - کود هیومیکی بهساز خاک

  • افزایش ماده آلی خاک
  • افزایش نفوذپذیری و قابلیت نگهداری رطوبت در خاک
  • کاهش موضعی قلیائیت خاک
  • افزایش کارایی سیستم ریشه ای و بهبود ریشه زایی
  • افزایش جذب مواد غذایی
  • تحریک میکروارگانیسم های مفید خاک

توضیحات

کود آلی بهساز خاک؛ حاوی هیومیک اسید و کربن آلی
افزایش ماده آلی خاک، افزایش نفوذپذیری و قابلیت نگهداری رطوبت در خاک، افزایش کارایی سیستم ریشه ای، افزایش جذب مواد غذایی و تحریک میکروارگانیسم های مفید خاک از ویژگی های کود آلی بهساز خاک – کاوان12 می باشند.

قابل استفاده تمامی محصولات باغی، زراعی و گلخانه.

قابل ارائه به صورت گرانول و پودری

ماده آلی 55 %
کربن آلی 30 %
اسیدیته PH 4 %

اطلاعات بیشتر

عناصر و مواد مغذی

هیومیک اسید

بسته بندی

25 کیلویی

قابل ارائه

به صورت گرانول
به صورت پودری

نوع مصرف میزان مصرف kg/h زمان مصرف
پسته 1200-1000 پاییز و زمستان
خرما 800-600 پاییز و زمستان
مرکبات و کیوی 1000-800 پاییز و زمستان و یا به صورت سرک
زراعت 300-200 قبل از کشت یا به صورت سرک
باغات سردسیری 800-600 پاییز و زمستان
زعفران 500-300 پاییز و زمستان
گلخانه ها 1000-800 قبل از کشت یا به صورت سرک
دانه های روغنی 250-150 قبل از کشت