کاوان 8 - آهن کلاته

  • افزایش فتوسنتز و سطحِ برگ
  • افزایش گلدهی و میوه دهی
  • موثر بر کیفیت و کمیت محصولات کشاورزی

توضیحات

وقتی عنصر آهن را در اختیار گیاه قرار می دهیم‌ فتوسنتز بهتر انجام می شود و در نتیجه محصول بیشتر و با کیفیت تری تولید می شود.این کود دارای 6% آهن کلات شده می باشد. قابل استفاده در تمام طول فصل رشد، موثر در رفع عوارض ناشی از کمبود آهن در گیاه،افزایش فتوسنتز و سطحِ برگ، افزایش گلدهی و میوه دهی، موثر بر کیفیت و کمیت محصولات کشاورزی. کمبود آهن باعث رنگ پریدگی و زردی عمومی درختان می شود.

 آهن کلاته  6 %

اطلاعات بیشتر

عناصر و مواد مغذی

آهن

بسته بندی

یک کیلوگرمی

محلولپاشی باغات 30-80 گرم برای هر درخت ( براساس سن درخت)
زراعت 4-6  کیلوگرم در هکتار

قابلیت انحلال 100%