آبشویی

آبیاری سنگین زمستانه
در پاییز و زمستان که نیاز آبی درختان کمتر می شود و درختان در خواب هستند یکی از مهم ترین کارها آبیاری...
ادامه مطلب