کاوان، کود، کرمان، خاک، آبشویی، زمستان، پاییز، آبشویی سنگین،پسته

آبیاری سنگین زمستانه
در پاییز و زمستان که نیاز آبی درختان کمتر می شود و درختان در خواب هستند یکی از مهم ترین کارها آبیاری...
ادامه مطلب