درباره ما

تولیدگری ویژگی است که افراد را به نشاط برتر و احساس برتر نزدیک می کند.

کشاورزان عزیز با تکیه بر یاری خداوند، استفاده از مواهب طبیعت، تلاش و سخت کوشی خود و مدیریت شرایط همراه با نهاده هایی که استفاده می کنند، محصول موردنظر خود و دیگران را تولید می نمایند.

شرکت اندیشه سبز ثمین نیز با تکیه  بر تجربه 16 ساله در تولیدگری و با علم و عمل نقشی آفریده است به نام کاوان

کاوان کودهایی سزاوار کشاورزان عزیز تا مزارع و باغات سرسبز و پربار داشته باشند

از آنجا که زمین منتظر سبزینگی است کودهای کاوان از خاک حفاظت می کنند، خاک را اصلاح می نمایند و با خاک مهربان هستند.

وقتی کشاورز عزیز تلاش می کند تا محصولی سزاوار مردم کاشته و بر سفره¬ی آنها بچیند، کاوان نیز با تولید 22 کود از منابع همین آب و خاک در کنار آنهاست تا بتوانند به تولیدی سالم تر و مطمئن تر برسند.

کاوان، سبزتر از همیشه…