عنصر بور

بور عنصر

عنصر بور

 

  • اندام‌های زایشی گیاه حساسیت بالایی به کمبود بور دارند و نسبت به اندام‌های رویشی به میزان بور بیشتری نیاز دارند.
  • در حالت کمبود بور تمام خوشه‌های گل درختان جوان در طی مرحله‌ی باز شدن گل‌ها ریزش کرده و باغ با کمبود گل مواجه می‌شود.

 

نقش عمده عنصر بور:

  • کمک به گلدهی
  • تقویت گرده گل
  • تلقیح میوه‌ها

 

راهکار کاوان برای رفع کمبود عنصر بور:

درمان کمبود عنصر بور با محلول‌پاشی در فصل پاییز بعد از برداشت، اثر ترمیمی دارد و باعث بهینه سازی کیفیت باردهی درخت می‌گردد.

 

 

کاوان، سبزتر از همیشه…