عنصر نیتروژن 

نیتروژن

عنصر نیتروژن

 

 

  • در بین عناصر غذایی پر مصرف، ازت بیشترین مصرف را در بین کودها دارد.
  • مهم‌ترین عامل در رشد رویشی، عنصر ازت می‌باشد.

 

کمبود شدید ازت:

 

  • رشد شاخه‌ها کاهش می‌یابد و پوست درخت به رنگ مایل به قرمز در می‌آید.
  • برگ‌های جوان کم رنگ می‌شوند.
  • برگ‌های پیر زرد شده و زودتر از موعد ریزش می‌کنند.
  • با افزایش کمبود ازت، میزان تولید محصول خشک کاهش می‌یابد.

 

 

کاوان3 دارای 8% نیتروژن می‌باشد.

کاوان20 دارای 7% نیتروژن می‌باشد.

 

 

 

کاوان، سبزتر از همیشه…