نشست تخصصی باغات خرما (آفات، بیماری ها، تغذیه)

بم خرما کاوان

نشست تخصصی باغات خرما (آفات، بیماری ها، تغذیه)

تاریخ 24 بهمن 1401

کودهای تخصصی خرما: کاوان 2  کاوان 10

کاوان سبزترازهمیشه…