نمایشگاه کشاورزی دزفول

نمایشگاه دزفول11

نمایشگاه کشاورزی دزفول

 

زمان برگزاری: دوازدهم تیرماه 1402

محل برگزاری: تالار مهستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کاوان، سبزتر از همیشه…