نمایشگاه کشاورزی قزوین

کاور سایت قزوین

نمایشگاه کشاورزی قزوین

 

 

زمان برگزاری: بیست و ششم تیرماه 1402

 

 محل برگزاری: هتل ایرانیان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کاوان، سبزتر از همیشه…