کلاس آموزشی تغذیه نخیلات در شهرستان نرماشیر

کلاس آموزشی تغذیه نخیلات

کلاس آموزشی تغذیه نخیلات در شهرستان نرماشیر

تاریخ 19 بهمن 1401

 

کودهای تخصصی خرما: کاوان 2  کاوان 10

 

کاوان سبزترازهمیشه…